HAYVANCILIK

Yayın Tarihi: 17.07.2013 Çarşamba 15:06:00

Veteriner Hekim İhale Şartnamesi

Veteriner Hekim İhale Şartnamesi

İstanbul İl Müdürlüğü Yetkilendirilmiş Veteriner Hekim İhalesi açtı.

İstanbul İl Gıda,Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünce Çalışma İzni ve Gıda Sicili ya da Şartlı Onay/Onay Belgesi verilmiş Kırmızı Et ve/veya Kanatlı Hayvan kesimhanelerinde, kesim öncesi ve sonrası muayeneler ile et parçalama tesislerinde yapılacak muayene ve diğer resmî kontrollerde görevlendirilmek üzere 54 Tam Zamanlı, 30 yarı zamanlı olmak üzere 84 Yetkilendirilmiş Veteriner Hekim alımı için ihale açtı.

YETKİLENDİRİLMİŞ VETERİNER HEKİM HİZMET ALIMINA İLİŞKİN TEKNİK ŞARTNAME

1.KAPSAM

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı adına İstanbul İl Gıda,Tarım ve  Hayvancılık Müdürlüğünce Çalışma İzni ve Gıda Sicili ya da Şartlı Onay/Onay Belgesi verilmiş Kırmızı Et ve/veya Kanatlı Hayvan kesimhanelerinde, kesim öncesi ve sonrası muayeneler ile et parçalama tesislerinde yapılacak muayene ve diğer resmî kontrolleri kapsar.

2.İŞİN KONUSU

5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı ve Yem Kanunun 31 inci maddesinin 8. fıkrası ile buna dayanarak çıkarılan ikincil mevzuat hükümlerinin göz önüne alınarak uygulanması hizmetlerinin yürütülmesi işidir.

3.SÜRESİ

Tam gün / part time olarak 01/10/2013- 31/12/2013 tarihleri arasıdır.

4.İŞİN MİKTARI (YETKİLENDİRİLMİŞ VETERİNER HEKİM SAYISI)

4.1  İşin miktarı, kesimhane ve parçalama tesislerinden alınacak çalışma programları çerçevesinde belirlenecektir.

4.2  Birden fazla vardiyanın çalıştırılmasının gerekmesi halinde, 4857 sayılı İş Kanunu hükümleri çerçevesinde vardiya usulü ile hizmet verilecektir.
 
5.YETKİLENDİRİLMİŞ VETERİNER HEKİMİN ÇALIŞMA ŞEKİL VE SÜRELERİ

5.1  Çalışma süreleri günlük 7,5 saat, haftada 6 gün olmak üzere 45 saat olarak uygulanacaktır.

5.2  İstanbul İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından uygun görülmesi halinde bir günde 11 saati, haftada 45 saati geçmeyecek şekilde farklı çalışma saatleri düzenlenebilir.

5.3  Görevin gerektirdiği şekilde farklı çalışma saatleri düzenlenen Yetkilendirilmiş veteriner Hekim, hafta sonları da dahil olmak üzere çalışma gün ve saatlerinde  İstanbul İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından gösterilecek görev yerlerinde bulunmak zorundadır.

5.4  Yetkilendirilmiş Veteriner Hekim, izinsiz iş yerini terk edemez.

5.5  Yetkilendirilmiş Veteriner Hekimin görev yeri İstanbul İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından belirlenir. Gerektiğinde İstanbul İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından görev yeri değiştirilebilir.

5.6  Yürürlükteki İş Kanunu gereği kullandırılması zorunlu olan hafta tatili, verilen hizmeti aksatmayacak şekilde iş tertibine göre kesim yada parçalamanın olmadığı bir gün olmak üzere, haftada 1 gün olarak İstanbul İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından kullandırılacaktır.

5.7  Haftalık 45 saati geçmemek üzere İstanbul İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünün uygun göreceği zaman dilimlerinde görev yaptırılacak olup, zorunlu hallerde fazla çalışma yaptırılsa dahi fazla mesai ödenmeyecektir. Yaptırılan fazla çalışma saat karşılığında izin kullandırılacaktır.

5.8  Tüm Yetkilendirilmiş Veteriner Hekimlerin hafta tatil günleri karşılıklı anlaşmak suretiyle İstanbul İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından değiştirilebilecektir.

5.9  Yetkilendirilmiş Veteriner Hekimlerin yıllık izinleri, yürürlükteki 4857 sayılı İş Kanunu’nun ilgili maddeleri ve bununla ilgili diğer mevzuat çerçevesinde kullandırılacaktır.Ancak çalışma süresini bir yıl doldurmayan Veteriner Hekim yıllık izin kullanamayacaktır.

5.10  Hastalık raporu alan Yetkilendirilmiş Veteriner Hekim; İstanbul İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne aynı gün içinde bilgi vermek zorundadır.Yetkilendirilmiş Veteriner Hekim; Hastalık Raporlarını 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 105 inci maddesi ve Devlet Memurlarına Verilecek Hastalık Raporları ile Hastalık ve Refekat İznine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelikle belirlenmiş usul ve esaslara uygun olarak Hastalık İznine çevirmeden görev yerinden ayrılamaz.

6. YETKİLENDİRİLMİŞ VETERİNER HEKİMDE ARANACAK ŞARTLAR

6.1  Veteriner Fakültesinden mezun olmuş olmak (Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya tasdikli sureti sunulacaktır),

6.2  T.C. vatandaşı olmak, (Gerçek Kişi başvurusunda aranacak)

6.3  İstanbul Veteriner Hekimleri Odasından çalışma belgesi almış olmak,

6.4  Erkekler için askerliğini yapmış veya sözleşme tarihi sonuna kadar askerlik hizmetinden muaf olmak,

6.5  Kamu hizmetlerinden yasaklı olmamak,

6.6  Kamuda çalışıyor olmamak,

6.7  Özel veya resmi bir kurumdan emekli olmuş olmamak,

6.8  Görevi yapmaya sağlık engeli bulunmamak,

6.9  İhaleye teklif verecek olan Gerçek Kişilerin, vergi mükellefi olmak,

6.10 Yüklenici ile Veteriner Hekim arasında belirli süreli iş sözleşmesi yapmak.

7. YETKİLENDİRİLMİŞ VETERİNER HEKİMİN GÖREV, YETKİ VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

7.1 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı Gıda ve Yem Kanunu ile bu kanuna dayanılarak yayınlanan Gıda Hijyeni Yönetmeliği, Hayvansal Gıdaların Resmi Kontrollerine İlişkin Özel Kuralları Belirleyen Yönetmelik, Gıda ve Yemin Resmi

Kontrollerine Dair Yönetmelik, Yurtiçinde Canlı Hayvan ve Hayvansal Ürünlerin Nakilleri Hakkında Yönetmelik ve Hayvansal Gıdalar İçin Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliklerinde geçen ilgili hükümlerde belirtilen faaliyetlerin uygulanmasından sorumludurlar.

7.2  Yetkilendirilmiş Veteriner Hekim, yetkilendirildiği konularla ilgili yukarıda bildirilen mevzuatta, Resmi Veteriner Hekimin yapacağı görevleri yapmakla yükümlü olup, yetki verilen konularda Resmi Veteriner Hekimin tüm yetki ve sorumluluklarına sahiptir.

 8. MALİ HAKLAR

8.1  Yetkilendirilmiş Veteriner Hekimin ücreti, İstanbul İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi tarafından karşılanır. Yetkilendirilmiş Veteriner Hekimler, sözleşmede belirlenmiş ücret  dışında, ilave herhangi bir ücret talep edemezler.

8.2  Etkilendirilmiş Veteriner Hekime giyim yardımı, yemek ve ulaştırma  hizmetleri için idare tarafından ek bir ödeme yapılmayacaktır.

9. DENETİM VE CEZALAR

9.1 Yetkilendirilmiş Veteriner Hekimlerin  ve işyerinin faaliyetleri, Bakanlık merkez veya taşra teşkilatı tarafından süreye bakılmaksızın denetlenir. Sözleşme kurallarına uyulmaması veya görevin icra edilmesi sırasında aksaklıklar tespit edilmesi durumunda Veteriner Hekim yazılı olarak uyarılır. Tespit edilen aksaklık veya yazılı ikaz İstanbul Veteriner Hekimler Odasına bildirilir. Aksaklıkların devam etmesi veya tekerrürü halinde sözleşme , İstanbul İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından tek taraflı olarak feshedilir.

10. GENEL VE DİĞER HÜKMÜLER

10.1 Çalıştırılmasına karar verilen Veteriner Hekimlerle sözleşme imzalanır.     Sözleşmede;  Yetkilendirilmiş Veteriner Hekimlerin yapacağı işler, mesai saatleri, sözleşmenin süresi, disiplin, mali ve sosyal haklar ile diğer hususlara ayrıntılı yer verilecektir.

10.2 Yetkilendirilmiş Veteriner Hekimlere, İstanbul İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından bir kimlik düzenlenir ve görev süresince dışarıdan görülebilecek şekilde yaka veya boyuna asılı tutulacaktır. Verilen kimliğin geçerlilik süresi sözleşmenin bitiş tarihinde sona erer.

10.3  Yetkilendirilmiş Veteriner Hekim Hizmet Alımında, Gerçek Kişi tekliflerinde, tekliflerin eşit olması halinde sırasıyla, akredite hekimlere öncelik tanınır, bunlar arasında da eşitlik olması halinde kamu ve özel sektörde hizmet süresi en fazla olan tercih edilir.

10.4  Tüzel kişi tekliflerinde ise yine öncelikle ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi belirlenir. Tekliflerin eşit olması halinde sırasıyla en fazla akredite hekim çalıştıran, bu iş veya benzer iş bitirme belgeleri en fazla olan istekli tercih edilecektir.


Etiketler ,

DİĞER HABERLER

', 'auto'); ga('send', 'pageview');