EKONOMİ

Yayın Tarihi: 15.05.2013 Çarşamba 12:36:00

Ar-Ge Destek Programı

Ar-Ge Destek Programı

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ve tarım sektörünün ihtiyacı olan konularda sonuçları doğrudan uygulamaya aktarılabilecek projelerin Ar-Ge Destek Programından desteklenmesine ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın "Araştırma ve Geliştirme Destek Programı Projelerinin Desteklenmesine İlişkin Tebliğ" Resmi Gazete'nin dünkü sayısında yayımlandı.
 
Tebliğ, Bakanlık ve tarım sektörünün ihtiyacı olan konularda üniversiteler, sivil toplum ve çiftçi kuruluşları, meslek kuruluşları ve özel sektör tarafından yürütülen, sonuçları doğrudan uygulamaya aktarılabilecek projelerin Ar-Ge Destek Programından desteklenmesine ilişkin usul ve esasları kapsıyor.
 
Buna göre, Bakanlıkça desteklenecek araştırma-geliştirme projelerinin değerlendirildiği ve nihai kararların alındığı değerlendirme kurulu Bakanlık Müsteşar Yardımcısı Başkanlığında, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar, Gıda ve Kontrol, Hayvancılık, Bitkisel Üretim, Balıkçılık ve Su Ürünleri, Tarım Reformu Genel Müdürlüklerinden en az Genel Müdür Yardımcısı seviyesinde birer temsilci, üniversitelerin ilgili fakültelerinden iki öğretim üyesi, TÜBİTAK, Türkiye Ziraat Odaları Birliği, TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası, TMMOB Gıda Mühendisleri Odası ve Türk Veteriner Hekimleri Birliğinden birer temsilci olmak üzere başkan dahil on dört üyeden oluşacak.
 
Sekretarya ise TAGEM Genel Müdür Yardımcısı Başkanlığında, ilgili Daire Başkanı ve teknik personelinden meydana gelecek.
 
Proje başvuru dönemi ve Ar-Ge Destek Programı öncelikli konuları sekretarya tarafından ilan edilecek. Formatına uygun şekilde hazırlanan proje teklifleri, ilanda belirtilen süre içerisinde Genel Müdürlüğe iletilecek.
 
Desteklenmesine karar verilen projeler için, proje yürütücüsü, yürütücü kurum/kuruluş yöneticisi ve TAGEM Genel Müdürü arasında sözleşme imzalanacak.
 
Sözleşme, sekretarya tarafından hazırlanacak "Proje Sözleşme Formu"na göre düzenlenecek.
 
Projelerin öngörüldüğü şekilde yürütülüp yürütülmediği Proje İzleme Grubu tarafından yılda en az bir kez izlenecek. Sekretarya, proje hakkında her zaman bilgi alabilecek, yerinde inceleme yapabilecek.
 
Projenin İptali
 
Kabul edilen projenin, formata ve sözleşmeye uygun şekilde yürütülmediğinin tespiti halinde, proje yürütücüsüne eksikliklerin düzeltilmesi amacıyla Kurul tarafından süre verilebilecek. Bu süre sonunda gerekli düzeltme yapılmazsa projeye verilecek destek Kurul tarafından iptal edilecek.
 
Gelişme raporlarının iki dönem zamanında veya sonuç raporunun belirtilen süre içerisinde gönderilmemesi, proje desteğinin iptali için geçerli neden sayılacak.
 
Öngörüldüğü biçimde yürütülemediği veya yürütülmesi geçici olarak imkansız hale gelen projelere öngörülen destek, sekretaryanın, kurumun veya proje yürütücüsünün başvurusu üzerine Kurul kararı ile geçici olarak durdurulacak.
 
Durdurma gerekçelerinin ortadan kalkması halinde proje yeniden başlatılacak ve durdurma süresi proje süresine ilave edilecek. Ancak yürütülmesi imkansız hale gelen projeler, proje yürütücüsünün başvurusu veya sekretaryanın önerisi üzerine kurulun kararı ile destek kapsamından çıkarılacak.
 
Destekleme ödemesinden yararlanmak üzere gerçek dışı belge düzenleyen ve kullananlar tarımsal desteklerden beş yıl süreyle mahrum bırakılacak.
 
Haksız yere yapılan destekleme ödemeleri, ödeme tarihinden itibaren "Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun"un ilgili maddesinde belirtilen gecikme zammı oranları dikkate alınarak hesaplanan faiz ile birlikte geri alınacak.
 
Haksız ödemenin yapılmasında ödemeyi sağlayan, belge veya belgeleri düzenleyen gerçek ve tüzel kişiler, geri alınacak tutarların tahsilinde müştereken sorumlu tutulacak.
 
Proje Gelişme ve Sonuç Raporları
 
Proje gelişme raporları, Bakanlıkça hazırlanacak proje gelişme raporu formuna uygun olarak hazırlanacak ve sözleşmede belirtilen süreler sonunda proje yürütücüsü tarafından ilgili birime iletilecek.
 
Proje sonuç raporlarında bilimsel, teknik ve proje bütçesinde öngörülen tüm harcamalara ait bilgi ve belgeler ile tüm gelişme ve sonuçlara yer verilecek.
 
Raporlar, Kurulun teknik ve mali değerlendirmesi neticesinde kabul veya reddedilecek. Raporu kabul edilen projenin sözleşmeye göre belirlenmiş olan döneme ait veya nihai destek ödemesi yapılacak.
 
Destek ödemesi Bakanlık tarımsal destekleme bütçesinden, proje gelişme ve sonuç raporunun Kurul tarafından kabul edilmesini müteakip yapılacak.
 
Proje bütçesinden desteklenecek harcamalar şöyle:
 
"Alet, makine, teçhizat, yazılım ve donanımlar. Dayanıklı taşınır malzeme ve sarf malzemeleri. Araştırmanın gerektirdiği tohum, ilaç, gübre, hormon ve benzeri girdi alımları. Anket, deneme, analiz ve danışmanlık gibi hizmet alımları. Projede kullanılan cihaz, ekipman, sera ve benzeri (bina, laboratuvar gibi yapılar hariç) bakım onarım giderleri. Yurt içi seyahat giderleri. Nakliye giderleri. Yurt içinde düzenlenecek proje konusuyla ilgili toplantı, konferans, sempozyum ve benzeri yerlere katılım ücretleri."
 
Ek ödenek veya süre uzatımında ise, projelere öngörülmeyen giderler için proje yürütücüsünün gerekçeli başvurusu üzerine Kurul tarafından ek destek verilebilecek ancak verilebilecek bu ek destek Bakanlıkça verilen desteğin yüzde 10'unu geçemeyecek.
 
Proje yürütücüsünün gerekçeli başvurusu üzerine Kurul tarafından proje süresi en fazla bir yıl uzatılabilecek.
 
Bakanlık tarafından desteklenen projelerin gerçekleştirilmesi sonucunda ortaya çıkan bilgi, eser, buluş ve teknoloji gibi her türlü fikri ürün üzerindeki haklar proje sözleşmesi ile düzenlenecek ve bu şekilde yürütücü kurum/kuruluşa devredilebilecek.


Etiketler ,

DİĞER HABERLER