TÜRKİYE

Yayın Tarihi: 01.10.2014 Çarşamba 16:54:00

Ankara İshalden Kıvranıyor!

Ankara İshalden Kıvranıyor!

Hatırlayacağınız üzere geçtiğimiz günlerde Ankara Büyükşehir Başkanı Melih Gökçek, Ankara'daki suların riskli olmadığını kameraların karşısına geçip musluktan su içerek kanıtlamıştı. Fakat Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanı Prof Dr. Seçil Özkan, 19 Eylül tarihinde Ankara Valilği'ne yazı gönderdi.

Hatırlayacağınız üzere geçtiğimiz günlerde Ankara Büyükşehir Başkanı Melih Gökçek, Ankara'daki suların riskli olmadığını kameraların karşısına geçip musluktan su içerek kanıtlamıştı. Fakat Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanı Prof Dr. Seçil Özkan, 19 Eylül tarihinde Ankara Valilği'ne yazı gönderdi. O yazıda Özkan, su­dan kay­nak­la­nan is­hal ve ka­rın ağ­rı­sı va­ka­la­rın­da or­ta­la­ma­nın çok üze­rin­de ar­tış ol­du­ğu­nun sap­tan­dı­ğını, 2014 yı­lın­da alı­nan nu­mu­ne­le­rde iç­me-kul­lan­ma su­la­rın­da de­mir, nit­rat, alü­min­yum, ar­se­nik, c. per­frin­gens, en­te­ro­kok, esch­cric­hi­a co­li ve ko­li­form bak­te­ri pa­ra­met­re­le­ri yö­nün­den İn­sa­ni Tü­ke­tim Amaç­lı Su­lar Hak­kın­da Yö­net­me­li­k’­te be­lir­ti­len sı­nır de­ğer­le­re gö­re uy­gun­suz­luk bu­lun­du­ğunu ve klor dü­zey­le­ri­nin ise ye­ter­siz ol­du­ğunun tes­pit edil­diğini açıkladı.

Öz­kan, İl Özel İda­re­si ve be­le­di­ye baş­kan­lık­la­rı­nın de­fa­lar­ca uya­rıl­ma­sı­na rağ­men her­han­gi bir iyi­leş­tir­me­nin ya­pıl­ma­dı­ğı­nın sap­tan­dı­ğı­nı da be­lirt­erek ge­rek­li ted­bir­le­rin alın­ma­ma­sı du­rumun­da il­gi­li­ler hak­kın­da Cum­hu­ri­yet Sav­cı­lı­ğı­'na suç du­yu­ru­sun­da bu­lu­nu­la­cağını ve tes­pit edi­len uy­gun­suz­lukla­rı ka­mu­oyu ile pay­la­şı­lacağını aktardı.
Çevre Mühendisleri Odası, Kimya Mühendisleri Odası, Ankara Tabip Odası, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası Ankara Şubesi - See more at: http://www.tmmob.org.tr/icerik/ankarada-ishal-patladi-mi-yetkililer-neden-susuyor#sthash.2zKigMcR.dpuf

Çevre Mühendisleri Odası, Kimya Mühendisleri Odası, Ankara Tabip Odası, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası da Ankara'da yaşanan ishal salgını ve musluk sularına ilişkin konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Açıklamada, olayın Ağustos ayı itibariyle cereyan ettiği ve hala sağlık sorunlarının yaşandığı vurgulandı.

Ayrıca açıklamada, Ankaralıların ishalle boğustuğu, fakat buna karşılık yetkililerden herhangi bir açıklama gelmediği vurgulandı. Başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere diğer ilgili bakanlıkları da sorumlu olmaya davet ettiler. Yetkililere açıklamaya çekindikleri bir durum olup olmadığı da soruldu. 2014 yılında Türkiye'nin başkentine yaşanılan bu olayın açıklamasının eksik giden birşeyler olduğu vurgulanarak, Ankara'da yaşanan ishal olaylarındaki artışla ilgili bir çalışma yapılıp yapılmadığı ve içme suyu ve gıdalara yönelik de hangi çalışmaların yapıldığı yetkililere sorulan sorular arasında yer aldı.

Türkiye Halk Sağlığı Kurumu tarafından Ankara Valiliği'ne gönderilen yazı...
Etiketler ,

DİĞER HABERLER